Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Gångbana längs Stationsvägen Rödeby

Rödeby Posted on tis, december 10, 2013 11:45:05

Karlskrona
Fullmäktige fattade beslut om budgeten för kommun ekonomi framöver.

I
denna budget finns en post avsatt för att möjliggöra en anläggning av en
gångbana längs en del av Stationsvägen i Rödeby.

Tekniska
förvaltningen har behandlat min motion på ett positivt sätt genom att stödja
denna motion.

Tekniska
nämndens yttrande över min motion:

”På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata
i sydöstra delen av samhället, saknas separering mellan gående, cyklister och
motorfordon på en sträcka av 200 meter mellan korsningarna med Ekegårdsvägen
och Trastvägen.

Stefan
Lundin (FP) har lämnat en motion om att det bör byggas en gång-och cykelväg på
den sträcka som idag saknar separering. Även skrivelser och önskemål om detta
har inkommit från Rödeby vägförening samt från boende längs vägen.

Tekniska förvaltningen föreslår därför
att Stationsvägen på sträckan mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen kompletteras
med gångbana till en kostnad av 500 000 kronor.

Tekniska
nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1.
att
Stationsvägen
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med gångbana, samt

2.
att
kostnaden
på 500 000 kronor tas med i budgeten för 2014.”

Det
är väldigt viktigt att vi på landsbygden strider för våra frågor!

Vi
har fler frågor hos oss som vi vill att Karlskrona kommun skall satsa resurser
på.

Det
är inte bara Trossö som skall ha våra gemensamma ekonomiska tillgångar.Landsbygdsprogram

Folkpartiet Posted on ons, november 13, 2013 12:37:05

Folkpartiet Liberalerna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg län har fortsatt sin gemensamma resa, för att utveckla landsbygden. Gruppen träffades nu för femte gången den 9-10 november i Tingsryd och på Tingsryds Resort Camping, och gruppen har sedan tidigare lagt grunden till Folkpartiets fortsatta landsbygdsprogram som nu håller på att arbetas fram. I gruppen finns representanter från följande kommuner: Hultsfred, Tingsryd, Sölvesborg, Uppvidinge, Mörbylånga och Karlskrona.

Vår ”egen lantisgrupp” har hörsammat uppmaningen från Folkpartiet och under dagarna medverkat till att ge vår syn på liberal politik för landsbygden. Arbetet har pågått sedan början av året och skall leda fram till en för partiet gemensam landsbygdspolitik.
Flera ämnesområden är på vår agenda, som exempelvis offentlig service – politik och förvaltning, företagande och besöksnäring, jord-, skog- och miljö – mat och djurskydd, kommunikationer – vägar, digitala och kollektiva.

Grunden för en levande landsbygd är arbete och företagande. Vi vill stimulera arbetspendlingen och därmed också fortsätta arbetet med arbetslinjen. Som ett led i detta vill vi därför, att milersättningen för resor till och från arbetet bör höjas väsentligt och anpassas till de verkliga driftskostnaderna. Bilen är ett nödvändigt transportmedel på landsbygden och kommer också att vara så under oöverskådlig tid framöver.
För att människor skall överväga miljömedvetna bränslen, så är det enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, som insatser måste göras, då valmöjlighet till andra kommunikationsmedel, exempelvis kollektivtrafik på lands- och glesbygden är ringa eller helt obefintliga. Dessutom behövs ofta två bilar i varje hushåll.
Folkpartiet bör därför driva frågan om forskning och utveckling av nya och bättre drivmedel.

En annan viktig landsbygdsfråga som lyftes på träffen, var möjligheten för alla, att få tillgång till snabb bredbandsuppkoppling. Vår inställning är, att Folkpartiet skall driva frågan, att alla skall ha möjlighet till uppkoppling på 100Mbit/sek – att ha, som idag en målsättning om 90 % anser vi är att utestänga många människor och företag och speciellt på landsbygden.
Här vill vi se, att Folkpartiet tar ”taktpinnen” för att visa, att vi menar allvar med att driva en positiv landsbygdsutveckling. Bredband är en av landsbygdens viktigaste investeringar som behöver göras, för att stimulera företagare att utveckla och driva företag framåt samt skapa ett företagsvänligt etableringsklimat. Även för privatpersoner är bredbandet av yttersta vikt för att ge människor möjlighet att kunna bo där varje människa själv önskar. Snabb bredbandsuppkoppling är inte bara, att snabbt få tillgång till information, som att läsa tidningar eller betala räkningar, utan det innebär också en trygghet för våra äldre som vill bo kvar på landsbygden och att bl.a. trygghetslarmen fungerar, snabbt och säkert.

Frågor av liknande typ kommer nu att drivas internt inom Folkpartiet och med förhoppning att vårt gemensamt kommande landsbygdsprogram skall leda till en positiv och god utveckling av vår landsbygd!

För landsbygdsgruppen inom Folkpartiet Liberalerna i Blekinge, Kalmar, och Kronoberg län:

Stefan Lundin, Karlskrona
Börje Helgesson, landsbygdsgruppen (FP),
Mikael Petersson, Hultsfred,
May-Britt Landin, Mörbylånga
Bertil Carlström, Lenhovda
Sven-Olof Karlborg, Tingsryd
Robert Lindman, SölvesborgSkogsstyrelsens Landsbygdsprogram

Torpkultur Posted on ons, november 06, 2013 18:00:00

Skogsstyrelsen har i sitt landsbygdsprogram jobbat med att
informera om skogar och dess skötsel. Man tar exempel på olika platser i
naturen och beskriver på ett trevligt och informativt sett vad det är vi ser på
den plats vi är. Som jag skrev så tycker jag att det är spännande att besökare
i skogen blir uppdaterad angående växligheten.

Men!

På Mörtön står det en Bautasten som vi säkert skulle kunna
härleda långt bak i tiden. Vi vet att 1624 förekommer Mörtön i skrifterna. I
området har man funnit flinta och liknande vilket skulle tyda på att det har
förekommit någon form av bosättning eller att man vi färd på Lyckeby-ån haft
anledning att stanna på Mörtön. Runt en Bautasten har man i äldre tider haft
byaråd eller ting. Bautastenen på Mörtön är viktig att bevara.

Skyltningen som står i anslutning till Bautastenen beskriver
hur markägaren sparat och röjt för att ”Ett gammalt, och vidkronigt träd har
räddats till livet”.

I en ruta finns en kort beskrivning om Bautastenen. Där
skrivs bland annat:

”Stenen kallades förr av gårdens folk ”Toddystenen”, toppen
av stenen är plan och väl lämpad för glasen”.

När började Bautastenen kallas ”Toddystenen”?

Vad jag vet så kunde det vara vid den tiden när Ernst Alvik
och medarbetare jobbade för att anlägga den fantastiskt fina idrott och
fritidsanläggningen.

Gårdens folk mellan 1624 och 1930 vill jag påstå var inte så
moderna att man visste vad ”Toddy” var för något.

Det kan ses som kuriosa att presentera användningen av Bautastenen
så som ett serveringsbord. Som den hembygdsforskare jag är så tycker jag det
vore tydligare att använda detta utrymme till att informera mer om hur stenen
användes och varför.

Jag bli lite fundersam och hoppas att Skogsstyrelsen inte har
en blasé hantering av våra rester av tidigare bebyggelse och verksamhet på vår
landsbygd.Ny väg till Åvallen

Rödeby Posted on mån, november 04, 2013 16:17:21

Rödeby IF har nu en arbetsgrupp som jobbar för att man skall

kunna anlägga en fotbollsplan med konstgräs.

Hela detta
projekt kommer att stärka idrottsföreningens fortsatta verksamhetsutveckling. Rödeby
AIF har en mycket stor ungdomsverksamhet som är i behov av en modern träningsanläggning.

Kan man
tidiga lägga möjligheten att träna på Åvallen som kommer trycket på Rödeby
idrottshall att minska. Där är omöjligt att idag tillfredsställa att alla som
vill in i anläggningen har möjlighet till detta.

Det kommer
också att stärka landsbygdsutvecklingen runt Rödeby.

Inom
idrottsföreningen så har det talats om att finna en ny lösning för de bilburna
besökarna. Det har kommit förslag om att låta en del av trafiken slussa ut över
Madvägen.

Det är inget
Rödeby Vägförening kommer att godkänna.

Gästande lag
som anländer med buss har ingen möjlighet idag att ta sig ner på Idrottsvägen
med sina nya moderna bussar. Vi behöver finna en ny lösning på infrastrukturen
med anslutningsväg till idrottsplatsen.

Mitt förslag är att en ny väg anläggs med ut- och infart mot
Tippvägen.

Två saker kommer vi att uppnå med detta.

Det första är att
belastningen på Idrottsstigen och Idrottsvägen minskar.

Andra fördelen med att anlägga denna väg är att den kan ses
som ett första steg till cykelväg mot Rosenholm.

Nuvarande Allatorpsvägen är inte alls cykelvänlig. Vi har
mycket idrottsintresserade ifrån Rödeby som besöker Rosenholms anläggning. Det
finns redan lämpliga vägar för cykling inom Rosenholmsområdet.Kejsaren av Epplerum

Blekinge Bygdegårdsdistrikt Posted on sön, november 03, 2013 14:28:16

Blekinge
Bygdegårdars kultur vecka.

Under
kulturvecka har vi varit gästade av Jäders Teater med föreställningen Kejsaren
av Epplerum.

Nogersund
Bygdegård, Bräkne-Hoby Bygdegård, Möljeryd Bygdegård och Bräknegården Belganet.

Kejsaren av
Epplerum är en gripande berättelsen om Per-Ove Andersson uppväxt och hans
gärning som lantbrukare under 1960-talet och framåt.

Per-Oves
dotter Katarina Persdotter Jäder som skrivit pjäsen speglar hur arrendator
bönderna har det med risken av uppsagda arrende kontrakt och hur det
småskalliga jordbruket förändrades till att bli större och större.

Per-Ove
gjorde anteckningar redan i sin barndom om vad som hände på gården fram till
sin död. Det är detta material som Katarina haft som grund till sin berättelse
om Kejsaren av Epplerum historien om pappa.

Föreställningen
berörde mig väldigt mycket då jag i mitt torp- och hembygdsforskning ständigt
stöter på de usla förhållanden mindre bönder och torpare levt under.Kontors lokaler

Folkpartiet Posted on fre, mars 15, 2013 11:08:13

Förväntar sig Karlskronas fastighetsägare att

Karlskrona skall vara kontorens huvudstad?

Vid en genomgång av lokaltillgångarna i kommunen kom jag fram till ett besynnerligt resultat!

Jag är ledamot i Kruthusen Industrifastigheter.

Kruthusen har ett fastighetsbestånd som består av industrilokaler runt Tennvägen och Gullbernavägen.

Kruthusen äger också de flesta fastigheter på Campus Gräsvik.

Blekingehuset Ronnebygatan är också Kruthusen ägare till.

Vid lokala vakanser i fastighetsbeståndet på Tennvägen och Gullbernavägen fylls dessa lokaler rätt omgående med nya hyresgäster.

Hyresbeläggningen i Blekingehuset är också tillfredsställande.

Om vi ser på Campus Gräsvik finns där ett antal kvm för kontorsändamål tillgängliga.

Hur vi löser uthyrningen av dessa bör vara en ständig frågeställning som berörda tjänstemän att jobba med.

Hur ser det ut i Karlskrona vad gäller lokaler för industriverksamhet och lokaler som marknadsförs som kontorslokaler?

Jag har inventerat den av kommunen upplagda länken till ”Lediga lokaler och mark via objektvision”. Hur många kvm lokalyta är tillgänglig för företag som är intresserade att etablera sig eller utöka sin verksamhet i Karlskrona?

Skall vi kalla resultatet skrämmande eller hur tänker fastighetsägarna?

På Objektvisionen finns idag 13 mars 2013 lokalytor i kvm för industri ändamål på 5670 kvm.

Och vad det gäller kontorslokaler så är ytorna totalt på 50094 kvm.

50094 kvm! Räknar fastighetsägarna att man skall kunna hyra ut dessa för kontorsändamål?

Om vi först se på lokalytorna vad gäller industrilokaler.

I Kruthusen ser vi att de lokaler som vi har blir uthyrda tämligen fort.

Kontentan och frågan av det är hur kan Karlskrona kommun locka till sig industriföretag om vi inte har lokaler att erbjuda?

Uträkningen visar en överetablering av kontorslokaler!

Hur kan man hantera detta?

Jag menar att en del av lokalbeståndet borde kunna byggas om till hyreslägenheter.

Det är fullt möjligt att det behövs detaljplaneändringar. Detta borde kunna lösas genom uppdrag till våra kommunala tjänstemän.

Efterfrågan av hyreslägenheter är mycket stor.

Gäller det en lägenhet i centrumläge så finns det hundra intressenter till denna lägenhet.

Jag föreslår att fastighetsägare och där ingår Kruthusen, ser över sina möjligheter att omvandlar sina kontorslokaler till hyreslägenheter.

Rödeby 2013-03-13

Stefan Lundin FP

Kommunfullmäktige

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Industrifastigheter.Nystart i Karlskronas lokalavdelning

Aktiespararna Posted on tis, februari 26, 2013 18:28:15

Lokalavdelningen i Karlskrona är nerläggnings hotad.

Jag hade för ett antal år sedan förtroendet att få vara ordförande i vår lokalavdelning i Karlskrona.

Då jag i början av 2011 blev engagerad med flera olika uppdrag i den ideella sektorn och inom Karlskrona kommun ansåg att jag inte kunde på ett förtroendefullt sätt utföra de uppgifter som åligger en ordförande. Jag avsade jag mig därför ordförandeskapet i aktiespararnas lokalavdelning. Tanken var att helt lämna uppdraget att vara med i ledningsgruppen för lokalavdelningen. Dock vid årsmötet för verksamheten under 2010 så valdes jag in som ledamot i ledningsgruppen. Jag har sedan dess inte haft tid att på något sätt hjälpa till och jobba med lokalavdelning.

För någon vecka sedan hade jag kontakt med Rosa Arvidsson där vi talade om avsaknaden av aktiviteter i Karlskronas lokalavdelning.

Som en följd av detta så tog jag kontakt med ordföranden för lokalavdelningen och fick då uppfattningen att det har inte förekommit några träffar under 2012 och det har inte heller varit något årsmöte för verksamheten under 2011.

Det har inte heller hållits något årsmöte för 2012 års verksamhet.

Jag har också varit i kontakt med riksorganisationen samt ett antal av ledamöterna i ledningsgruppen.

Det är synd om vi inte kan ha en avdelning i Karlskrona då vi har lite över 300 stycken medlemmar.

Min avsikt är att jobba för att vi kan göra en nystart och återställa förtroendet för Aktiespararna i Karlskrona.

Ni är välkomna med tips och synpunkter.

Stefan Lundin

0706-340662

lundin.s@telia.comParkerings behov vid Bergåsa

Miljö o Byggnadsnämnden Posted on tis, februari 26, 2013 17:26:13

Parkerings behovet vid Bergåsa resecenter.

Karlskrona kommun och Trafikverket gör en stor satsning tillsammans vid Bergåsa i samband med att trafikverket bygger om järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda.

En av målsättningarna är att få bort bil och busstrafik vid järnvägsövergången mellan lasarettsområdet och Sunnavägen. För att lösa infrastrukturen för bil och busstrafiken förbi området kommer det att byggas en bro över järnvägen i höjd med Vämöskolan. Trafiken som kommer ifrån Trossö har två alternativ dels att fortsätta följa Sunnavägen norr ut eller att köra över kommande bro och köra in på Ekorrvägen förbi kyrkogården mot lasarettsområdet och vidare till Annebo.

Jag menar att det kommer att uppkomma parkeringsproblem runt det berörda området.

Bergåsastation är tänkt att bli ett stort resecenter, det är redan idag väldigt många pendlare som tar möjligheten att stiga på och av vid denna station. Det är många som har sin arbetsplats på lasarettet och BTH högskola.

Vilka parkerings alternativ finns för resande som har sin bil med sig och skall vidare med tåg.

Lasarettet har parkerings ytor: dessa parkeringar är till för de anställda vid lasarettet. De anställda får köra flera rundor för att finna en parkeringsplats för att kunna uppsöka sin arbetsplats.

Ekorrvägen: längs Ekorrvägen finns idag ett tiotal parkeringsmöjligheter. Ekorrvägen kommer att få mycket mer trafik som omöjliggör parkeringsutrymmen.

Pingstkyrkans secondhand: här har Pingstkyrkan ett parkeringsområde som är till för deras kunder. Redan idag är det stor irritation för att man använder denna yta när det är möten i Vämöcenter.

Bergåsa resecenter kommer i framtiden att i större utsträckning vara mer frekventerad. Runt centralstationen håller Karlskrona kommun på med projektering i det så kallade Pottholmen projektet. Det är inte tillräckligt projekterat för parkeringsplatser för att öka kollektivresandet som inte minst ur miljösynpunkt behövs.

Redan nu pågår nybyggnation av kontor, affärer och restauranger längs Skeppsbrokajen där det idag finns de långtidsparkeringar som man hänvisar till från kommunen. Dessa parkeringsplatser kommer att försvinna inom en snar framtid. Vilket medför att det är viktigt att bygga parkeringsplatser i anslutning till Bergåsa resecenter.

För att de oskyddade trafikanterna, cykel och gångtrafikanter, skall kunna ta sig förbi järnvägen kommer det att byggas en tunnel söder om den nuvarande järnvägsövergången.

Jag föreslår att Karlskrona kommun bygger en parkering söder om Pingstkyrkans fastighet. Idag är området beväxt med kornellbuskage samt ett antal större träd.

Jag menar att denna utbyggnad inte kommer att inkräkta på boendes möjlighet att använda området för fritidsaktiviteter.

Fastigheten är ca 50 meter lång och det idag buskbeväxta området är 10-15 meter brett. Det finns också möjlighet att vid anslutningsvägen till Pingstkyrkans parkering gör 10 – 12 parkeringsplatser.

Detta kommer att tillföra resecentret 30 – 35 stycken parkeringsplatser för att öka möjligheten och intresset att nyttja kollektiv trafiken.

Vi har tidigare tagit beslut i Miljö o Byggnadsnämnden och Kommun Fullmäktige om denna plan.

Jag vill trots detta komplettera med mina tankar och frågor som jag lyfte i nämnden angående behovet av parkeringsplatser för resande ifrån Bergåsa resecenter. När diskussioner och verkställighet av tidigare planer samt den nya satsningen på Pottholmen projektet ser jag att behovet av parkeringsplatser kommer att bli större än förvaltningen räknat med.

Jag föreslår att: planen antingen kompletteras eller att Miljö o Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden får uppdrag att se hur parkeringarna kan projekteras enligt mitt förslag.

Stefan LundinNästa »