Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Nystart i Karlskronas lokalavdelning

Aktiespararna Posted on tis, februari 26, 2013 18:28:15

Lokalavdelningen i Karlskrona är nerläggnings hotad.

Jag hade för ett antal år sedan förtroendet att få vara ordförande i vår lokalavdelning i Karlskrona.

Då jag i början av 2011 blev engagerad med flera olika uppdrag i den ideella sektorn och inom Karlskrona kommun ansåg att jag inte kunde på ett förtroendefullt sätt utföra de uppgifter som åligger en ordförande. Jag avsade jag mig därför ordförandeskapet i aktiespararnas lokalavdelning. Tanken var att helt lämna uppdraget att vara med i ledningsgruppen för lokalavdelningen. Dock vid årsmötet för verksamheten under 2010 så valdes jag in som ledamot i ledningsgruppen. Jag har sedan dess inte haft tid att på något sätt hjälpa till och jobba med lokalavdelning.

För någon vecka sedan hade jag kontakt med Rosa Arvidsson där vi talade om avsaknaden av aktiviteter i Karlskronas lokalavdelning.

Som en följd av detta så tog jag kontakt med ordföranden för lokalavdelningen och fick då uppfattningen att det har inte förekommit några träffar under 2012 och det har inte heller varit något årsmöte för verksamheten under 2011.

Det har inte heller hållits något årsmöte för 2012 års verksamhet.

Jag har också varit i kontakt med riksorganisationen samt ett antal av ledamöterna i ledningsgruppen.

Det är synd om vi inte kan ha en avdelning i Karlskrona då vi har lite över 300 stycken medlemmar.

Min avsikt är att jobba för att vi kan göra en nystart och återställa förtroendet för Aktiespararna i Karlskrona.

Ni är välkomna med tips och synpunkter.

Stefan Lundin

0706-340662

lundin.s@telia.comParkerings behov vid Bergåsa

Miljö o Byggnadsnämnden Posted on tis, februari 26, 2013 17:26:13

Parkerings behovet vid Bergåsa resecenter.

Karlskrona kommun och Trafikverket gör en stor satsning tillsammans vid Bergåsa i samband med att trafikverket bygger om järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda.

En av målsättningarna är att få bort bil och busstrafik vid järnvägsövergången mellan lasarettsområdet och Sunnavägen. För att lösa infrastrukturen för bil och busstrafiken förbi området kommer det att byggas en bro över järnvägen i höjd med Vämöskolan. Trafiken som kommer ifrån Trossö har två alternativ dels att fortsätta följa Sunnavägen norr ut eller att köra över kommande bro och köra in på Ekorrvägen förbi kyrkogården mot lasarettsområdet och vidare till Annebo.

Jag menar att det kommer att uppkomma parkeringsproblem runt det berörda området.

Bergåsastation är tänkt att bli ett stort resecenter, det är redan idag väldigt många pendlare som tar möjligheten att stiga på och av vid denna station. Det är många som har sin arbetsplats på lasarettet och BTH högskola.

Vilka parkerings alternativ finns för resande som har sin bil med sig och skall vidare med tåg.

Lasarettet har parkerings ytor: dessa parkeringar är till för de anställda vid lasarettet. De anställda får köra flera rundor för att finna en parkeringsplats för att kunna uppsöka sin arbetsplats.

Ekorrvägen: längs Ekorrvägen finns idag ett tiotal parkeringsmöjligheter. Ekorrvägen kommer att få mycket mer trafik som omöjliggör parkeringsutrymmen.

Pingstkyrkans secondhand: här har Pingstkyrkan ett parkeringsområde som är till för deras kunder. Redan idag är det stor irritation för att man använder denna yta när det är möten i Vämöcenter.

Bergåsa resecenter kommer i framtiden att i större utsträckning vara mer frekventerad. Runt centralstationen håller Karlskrona kommun på med projektering i det så kallade Pottholmen projektet. Det är inte tillräckligt projekterat för parkeringsplatser för att öka kollektivresandet som inte minst ur miljösynpunkt behövs.

Redan nu pågår nybyggnation av kontor, affärer och restauranger längs Skeppsbrokajen där det idag finns de långtidsparkeringar som man hänvisar till från kommunen. Dessa parkeringsplatser kommer att försvinna inom en snar framtid. Vilket medför att det är viktigt att bygga parkeringsplatser i anslutning till Bergåsa resecenter.

För att de oskyddade trafikanterna, cykel och gångtrafikanter, skall kunna ta sig förbi järnvägen kommer det att byggas en tunnel söder om den nuvarande järnvägsövergången.

Jag föreslår att Karlskrona kommun bygger en parkering söder om Pingstkyrkans fastighet. Idag är området beväxt med kornellbuskage samt ett antal större träd.

Jag menar att denna utbyggnad inte kommer att inkräkta på boendes möjlighet att använda området för fritidsaktiviteter.

Fastigheten är ca 50 meter lång och det idag buskbeväxta området är 10-15 meter brett. Det finns också möjlighet att vid anslutningsvägen till Pingstkyrkans parkering gör 10 – 12 parkeringsplatser.

Detta kommer att tillföra resecentret 30 – 35 stycken parkeringsplatser för att öka möjligheten och intresset att nyttja kollektiv trafiken.

Vi har tidigare tagit beslut i Miljö o Byggnadsnämnden och Kommun Fullmäktige om denna plan.

Jag vill trots detta komplettera med mina tankar och frågor som jag lyfte i nämnden angående behovet av parkeringsplatser för resande ifrån Bergåsa resecenter. När diskussioner och verkställighet av tidigare planer samt den nya satsningen på Pottholmen projektet ser jag att behovet av parkeringsplatser kommer att bli större än förvaltningen räknat med.

Jag föreslår att: planen antingen kompletteras eller att Miljö o Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden får uppdrag att se hur parkeringarna kan projekteras enligt mitt förslag.

Stefan Lundin