Karlskrona
Fullmäktige fattade beslut om budgeten för kommun ekonomi framöver.

I
denna budget finns en post avsatt för att möjliggöra en anläggning av en
gångbana längs en del av Stationsvägen i Rödeby.

Tekniska
förvaltningen har behandlat min motion på ett positivt sätt genom att stödja
denna motion.

Tekniska
nämndens yttrande över min motion:

”På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata
i sydöstra delen av samhället, saknas separering mellan gående, cyklister och
motorfordon på en sträcka av 200 meter mellan korsningarna med Ekegårdsvägen
och Trastvägen.

Stefan
Lundin (FP) har lämnat en motion om att det bör byggas en gång-och cykelväg på
den sträcka som idag saknar separering. Även skrivelser och önskemål om detta
har inkommit från Rödeby vägförening samt från boende längs vägen.

Tekniska förvaltningen föreslår därför
att Stationsvägen på sträckan mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen kompletteras
med gångbana till en kostnad av 500 000 kronor.

Tekniska
nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1.
att
Stationsvägen
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med gångbana, samt

2.
att
kostnaden
på 500 000 kronor tas med i budgeten för 2014.”

Det
är väldigt viktigt att vi på landsbygden strider för våra frågor!

Vi
har fler frågor hos oss som vi vill att Karlskrona kommun skall satsa resurser
på.

Det
är inte bara Trossö som skall ha våra gemensamma ekonomiska tillgångar.