Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Toaletter i Kristianopel

Tekniska nämnden Posted on tis, december 21, 2010 02:44:36

Tekniska nämnden skall ha sitt sista nämndsmöte för denna mandatperiod.

(Sista mötet med gänget).

Som vanligt så är det ett måste för mig att belasta punkten ”Övrigt” även under detta möte med frågor ifrån mig.

Kristianopel besöks av ca 100,000 personer under ett år där man räknar att turismsäsongen är mellan april – september. Samhällsföreningen har ett flertal tillfällen begärt att kommunen skall lösa den undermåliga tillgången på offentliga toaletter för alla dessa turister. Bygden med företagarna vill utvecklas och satsar stort på att göra Kristianopel attraktivt att besöka. Då är det viktigt att intrycken ifrån besökarna är positiva så att ”djungeltelegrafen” sprider budskapet att här finns det en turismort som satsar på gästernas välbefinnande.

Jag har lämnat in följande yrkande 2010-10-27 om att bygga offentliga toaletter i Kristianopel.

Jag yrkar:

att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att projektera och anlägga toalettanläggningar i Kristianopel som täcker dagens krav.

Jag blir lite förundrad hur förvaltningen och presidiet tänker och hur man effektiviserar sitt arbete.

Nu skall vi besöka Kristianopel och ha ett nämndsmöte på denna plats. Inte en stavelse eller antydan finns om hur man skall hantera mitt och samhällsföreningens önskan att toalettproblemen får sin lösning.

Ställer jag för höga krav när jag vill att saker och ting skall fungera?

Rödeby 2010-12-21

Stefan Lundin FPDagens Ros.

Tekniska nämnden Posted on tis, november 16, 2010 11:21:12

Jag vill ge dagens ros till gatuchef K-J Swärd för hans lyhördhet med att se till att busskuren placeras rätt på Stationsv. Rödeby. Det är det lilla som berör.

Jag åker inte buss varje dag och vid de tillfällena så är min färdplan längs Stationsvägen Rödeby.

Partiledaren för Rödebypartiet håller återkommande kontakt med mig vad det gäller händelse i Rödeby. Jag fick en påringning 9 el 10 nov om att busskuren i Tallet på Stationsvägen var placerat på fel sida!

Och jag kan bara hålla med att här har inträffat ett feltänk ifrån organisatören vad det gäller placeringen, busskuren är placerad i färdriktningen mot Rödeby centrum. Ingen busskur fanns för resande som skall till Karlskrona centrum.

Fråga: Hur många åker ifrån Tallet till Rödeby centrum?

Jag ringde till gatuchef K-J Swärd (telefonsvarare) om detta förhållande och bad att han skulle leta efter en busskur att placera på rätt sida.

Måndagen 15 november när jag kör förbi på Stationsvägen så är busskuren överflyttad till rätt sida!

Sådant här gilla jag! Inga stora utläggningar utan se på situation och lös frågan!Övriga frågor på mötet 20101027

Tekniska nämnden Posted on ons, oktober 27, 2010 19:51:11

Dessa frågor kommer att besvaras vid nästa möte i tekniska nämnden.

Frågor som undertecknad tog upp under punkten övriga frågor vid tekniska nämndens

möte 2010-10-27 Rådhuset.

· Jag efterfrågade om investeringskostnaderna för Hoglandspark, Parkgatan o Borgmästaregatan som skall belasta företag och fastighetsägare har reglerats av berörda gäldenärer.

Frågor till fastighetschefen:

· Avstängning av ventilationen på Thörnströmska gymnasiet. Det var begärt att ventilationen skulle vara på under sommaren. Enl. ledamot i utbildningsnämnden har inte så varit fallet vilket medfört att det har varit stor risk för skador på musikinstrumenten.

Varför har så inte skett?

· Anläggningen på Lyckå idrottsplats har i flera år inte fått det underhåll på fastigheterna som det borde. Nu finns krav bl.a. ifrån FP att anläggningen rivs och att det byggs enl. standard som speglar 2010. Jag vill inte att det görs renoveringar som medför att vi lägger ner pengar på anläggningen så vi senare inte kan riva byggnaderna .

Bara akuta insatser bör göras.

· Pelletsanläggningen på Tvings skola har inte fungerat tillfredsställande enl. fastighetschefen. Inför omställning ifrån fossilt bränsle i andra anläggningar i kommunen så önskar jag att förvaltningen ser över vad vi skall investera i för anläggningar.

Hur bygger vi andra anläggningar?

Fråga till gatuchefen:

· På Moovägen i Rödeby finns parkeringsproblem. På området mellan Swedbank o vårdcentralen finns ett antal parkeringsplatser med två stycken cykelställ. Jag har följande fråga o önskemål, cykelställen kan dessa flyttas in närmre torgbildningen så att det lämnas utrymme att öka antalet parkeringsplatser. Parkeringsplatserna på detta område borde vara tidsbegränsade, ett antal timmar och korttidsparkering för att underlätta för affärsinnehavarnas kunder.

Till nämndens möte har jag också lämnat ett yrkande att förvaltningen skall verka för att toalettfrågan i Kristianopels hamnområde löses på ett bättre sätt än nu.

Rödeby 2010-11-01

Stefan Lundin FP

Ers. Tekniska nämnden

KarlskronaYrkande om toaletter

Tekniska nämnden Posted on ons, oktober 27, 2010 19:27:04

Jag sitter inte i arbetsutskottet och vi i femklövern har inga gruppmöten förutom en timme innan ordinarie nämndmötet. Under denna timme finns det inte utrymme att driva politik. Det medför att den enda möjlighet att lyfta och driva de frågor som jag anser är viktiga för att utvecklingen för Karlskrona skall bli framgångsrik är att ta upp dessa under nämndens möte.

Jag har vid dagens möte i tekniska nämnden lämna in bifogat yrkande angående toalett problemen i Kristianopel.

Undertecknad ledamot (ersättare) nämnden har önskan att följande yrkande

avseende krav på toaletter i Kristianopel behandlas i tekniska nämnden.

Kristianopel på Blekinges ostkust är en pärla i turismsammanhang med en bebyggelse ifrån 1600-talet och fram till dagens datum. Företagarna och nätverken i Kristianopel jobbar med att utveckla bygden så att fler boende och företag kan livnära sig inom sina näringar. Den ökande tillströmningen av besökande som båtgäster, campare, stuggäster och dagsgäster medför att det ställs stora krav på att kunna tillhandahålla service för dessa gäster runt hamnområdet. Det är av vikt för kommunen att stödja bygden med den service som är erforderligt att möta gästernas behov.

Nätverken och företagarna har tidigare påtalat att det föreligger stora problem att tillhanda hålla en service i hamnområdet avseende toaletter.

Företagen har inga möjligheter att bistå med denna service då affärslokalerna är inrymda i äldre fastigheter. I området finns ett par offentliga toaletter som inte på långa vägar täcker den ökande önskan att besöka en sådan serviceinrättning.

Jag yrkar:

att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att projektera och anlägga toalettanläggningar i Kristianopel som täcker dagens krav.

Rödeby 2010-10-27

Stefan Lundin FP

Ers. Tekniska nämnden Karlskrona

Idrottsvägen 7

370 30 Rödeby

Bifogar:

Artikeln, ”Här är lösningen på bajsproblemen”.Få dit namn på Spanska trappan

Tekniska nämnden Posted on fre, augusti 13, 2010 21:12:22

Få ditt namn på Spanska trappan.

Det finns ett förslag i Karlskrona på att det skall byggas en trappa på Ristorgsbacken en s.k. Spansk trappa. Jag har haft och har invändningar på hur denna skall finansieras! Hur finansieringen kommer att göras är att fastighetsägare skjuter till 2 miljoner kronor. Karlskrona kommun skall sedan bidrag med 2 miljoner kronor så totalsumman blir 4 miljoner. Var fastighetsägarna tar sina pengar har jag inga synpunkter på, däremot är jag kritisk till hur kommun har löst sin del av finansieringen. Kommunen har tagit sina 2 miljoner ifrån trafiksäkerhets projekt, det var tänkt att bygga en fyrfilig väg mellan Vedebykorset och Verkökorset. Denna satsning blev inte av så det blev 2 miljoner kr över. Det är dessa pengar som kommun tänker lägga på att utsmycka staden. Jag har klagat på detta vid tekniska nämndens möte 26 maj.

Jag vill att dessa 2 miljoner satsas på gång och cykelvägar (GC-väg) och trafiksäkerheten i kommunen som dessa var avsedda till.

Det finns ett antal gång o cykelvägar som vi behöver investera i.

Oskarsvärnsvägen. Ifrån Hästö till korsningen gamla Vämöhallen.

Långö Östra Strandgatan. Affärsverken kommer att lägga fjärrvärme längs denna gata med början vecka 33. Önskvärt är att förvaltningen hinner med att projektera för en GC-väg i samband med detta.

Lyckeby. Vid Östra Torpskolan behöver skyltningen kompletteras

Stationsvägen Rödeby. Denna GC-väg har varit föremål för projekteringsuppdrag tidigare. Dock har detta stoppats av en tidigare fastighetsägare som inte varit villiga att låta kommunen ta i anspråk en del av tomten. Sedan ett par månader har fastigheten fått ny ägare och då menar jag att förvaltningen skall ta ny kontakt och lösa ev. frågeställningar ang. tomtinlösen. Att denna GC-väg får en framskjuten prioritering är av största vikt, här cyklar och går barnen på sin väg till och från bl.a. skolan. Vägen trafikeras av länstrafiken med 8 bussturer per timme och detta göra att det är en mycket osäker trafikmiljö.

Nyprojektering av Cykelväg mellan Rödeby och Telenor Arena och idrottsanläggningarna på Rosenholm. Rosenholm är byggd för att kunna låta idrottsintresserade personer kunna utveckla sina idrotter. Möjligheter för personer som bor i Rödeby att ta sig till anläggningen är begränsad. Antingen bil, eller buss runt Karlskrona eller om man endast har tillgång till cykel längs Allatorpsvägen. Bredden på Allatorpsvägen medger inte att man på ett säkert sätt kan cykla längs denna väg för att ta sig till Rosenholm.

Holmsjö har problem med att det saknas cykelbana längs riksvägen genom samhället. På långa sträckor mellan Lösen och Sturkö finns ingen trafiksäker miljö för cyklisterna. På sträckor längs riksvägarna har Trafikverket ansvar för men det är stor vikt att kommun tar kontakt och hjälper till att öka säkerheten på dessa ställen.

Ovanstående ställen är inte de enda sträckor som kommun behöver satsa på.

Jag kommer vid budget hanteringen att jobba för att mer pengar skjuts till för att öka investeringar och underhåll på våra vägar.

Jag har ett förslag på hur kommunen kan finansiera sin del av trappbygget och låta trafik får behålla sina pengar!

Låt intresserade få sitt namn inhuggna på trappan genom att bidra med en tusenlapp eller två.

Jag satsar denna första tusen lappen och behöver bara få mitt förnamn inristat.

Stefan Lundin (FP)

RödebyTrafik pengar

Tekniska nämnden Posted on fre, augusti 13, 2010 21:09:39

Tekniska nämnden

371 83 Karlskrona

Undertecknad ledamot (ersättare) i tekniska nämnden har önskan att följande frågeställning lyfts in på dagordningen till nästa nämndsmöte.

Jag yrkar på att de 2 milj. kr. trafiksäkerhetspengar som togs i anspråk till bygginvestering av ”trappan” vid Ristorgsbacken återförs ifrån stadsmiljökontot till investeringskontor för utbyggnad av GC-vägar eller till investering i vägar.

Trots återställandet av gatuunderhållspengarna 14 + 14 miljoner så är standarden på vårt gatunät kraftigt eftersatt.

Jag anser att skulle någon omfördelning av överblivna pengar ifrån projekteringen på Österleden ske, så skulle dessa nyttjats till gatuunderhållet i Karlskrona kommun.

Jag yrkar:

Att nämnden fatta ett beslut att internt omfördela 2 miljoner ifrån stadsmiljökontot till GC-väg ospecificerat.

Rödeby 2010-08-11

Stefan Lundin FP

Ers. Tekniska nämnden

Idrottsvägen 7

370 30 RödebyGC-vägar

Tekniska nämnden Posted on fre, augusti 13, 2010 21:03:35

Tekniska nämnden

371 83 Karlskrona

Undertecknad ledamot (ersättare) i tekniska nämnden har önskan att följande uppdrag lyfts in på dagordningen till nästa nämndsmöte.

Enl. förvaltningens förslag till investeringar under tidsperioden 2011-2015 så skall vi investera 1500 tkr under 2010. 400 tkr under 2011. 600 tkr under 2012.

Det är av stor vikt att fastställa vilken prioriteringsordning nämnden skall ha på investeringar i GC-vägar, gång- och cykelvägar.

Ett antal projekt som är av stor vikt att verkställas listas nedan utan prioritetsordning.

Oskarsvärnsvägen, ifrån Hästö till korsningen gamla Vämöhallen. Anmärkning: Här kommer vägen att behöva byggas om med anledning av ev. flytt av räddningstjänsten.

Långö Östra Strandgatan. Anmärkning: Affärsverken kommer att lägga fjärrvärme längs denna gata med början vecka 33. Önskvärt är att förvaltningen hinner med att projektera för en GC-väg i samband med detta.

Stationsvägen Rödeby. Anmärkning: Denna GC-väg har varit föremål för projekteringsuppdrag tidigare. Dock har detta stoppats av att tidigare fastighetsägare inte varit villiga att låta kommunen ta i anspråk en del av tomten. Sedan ett par månader har fastigheten fått ny ägare och då menar jag att förvaltningen skall ta ny kontakt och lösa ev. frågeställningar ang. tomtinlösen. Att denna GC-väg får en framskjuten prioritering är av största vikt, här cyklar och går barnen på sin väg till och från bl.a. skolan. Vägen trafikeras av länstrafiken med 8 bussturer per timme och detta göra att det är en mycket osäker trafikmiljö.

Nyprojektering av Cykelväg mellan Rödeby och Telenor Arena och idrottsanläggningarna på Rosenholm. Anmärkning: Rosenholm är byggd för att kunna låta idrottsintresserade personer kunna utveckla sina idrotter. Möjligheter för personer som bor i Rödeby att ta sig till anläggningen är begränsad. Antingen bil, eller buss runt Karlskrona eller om man endast har tillgång till cykel längs Allatorpsvägen. Bredden på Allatorpsvägen medger inte att man på ett säkert sätt kan cykla längs denna väg för att ta sig till Rosenholm.

Samarbete med Trafikverket ang. GC-vägar i kommunen. Anmärkning: Det är viktigt att kommunen tar initiativ till ett samarbete med trafikverket med syfte att visa att vi ser det allvarliga i att cyklisterna är utsatta för en dålig trafikmiljö. Holmsjö har problem med att det saknas cykelbana längs riksvägen genom samhället. På långa sträckor mellan Lösen och Sturkö finns ingen trafiksäker miljö för cyklisterna.

Dessa punkter är inte de enda ställen som vi behöver komplettera med en trafiksäker miljö för gång och cykeltrafikanter men jag anser att dessa punkter skall placeras högt på lista över kommande projekt.

Jag yrkar

att tekniska nämnden anslår investeringsmedel så att förslag enligt ovan kan

verkställas.

Rödeby 2010-08-11

Stefan Lundin FP

Ers. Tekniska nämnden

Idrottsvägen 7

370 30 RödebyTekniska nämnden

Tekniska nämnden Posted on tis, juni 22, 2010 21:41:09

2010-06-22

Det blev som sagt inga större frågor som togs upp.

Arrendet för masonit stugorna har vi tidigare beslutat om att justera priset i förhållande till vad säsongspriserna är för husvagnar . Jag kommer att göra en utflykt till Dragsö och Skönstavik för att bilda mig en uppfattning om vilka utbyggnader som skett på dessa stugor. Uppgifter förekommer att det har gjorts utbyggnader på dessa stugor storlek större än husvagnar. Vi kommer att få mer underlag så vi kan se om beslutet som vi tog behöver övervägas. Dock är jag tveksam till att några förändringar kommer att ske.

Lite festligt blev det under mötet. Vid gruppmötet innan så lyfte jag frågan om vi inte skulle göra ett besök och se hur långt VA-avdelningen med Kennerth Johansson som chef kommit.

Ordf. Tommy Olsson tyckte att det hade vi inget behov av nämnden hade haft en genomgång i början av mandatperioden.

Vi har beslutat om stora satsningar inom detta område så av den anledningen så tyckte jag att vi borde se vad detta medfört.

VA chef hade en dragning om investeringen i kol o sandfilter i vattenverk och då tyckte han att nämnden skulle göra ett besök i anläggningarna. Då helt plötsligt såg ordf. att det skulle kanske vara bra att gör en utflykt.

GC-vägen i Rödeby ligger inte i kommande investeringar som fullmäktige skall ta.

Jag får gå igenom vilka investeringar som är förslagna och se om det verkligen finns projekt som är viktigare än den trafiksäkerhetssatsning som jag vill ha utförd i Rödeby.

Översiktsplanen behandlades och då efterlyste jag vilka kommentarer som hade kommit in ifrån allmänheten. På nätet fanns det inget utlagt så vill man ha en sammanställning om vad som har uttalats om översiktsplanen så måste man begära ut kopior eller komma upp på kommunhuset och läsa. 19 kopior är gratis sedan får man betala per kopia, detta är ju inte lösligt. Jag förslog att kommentarerna skulle läggas ut på nätet så att man kan ta dela av dessa där. Anders Jaryd tog kontakt med Juhlin om detta så vi får se till hösten när planen skall upp i fullmäktige.Nästa »