Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Parkerings behov vid Bergåsa

Miljö o Byggnadsnämnden Posted on tis, februari 26, 2013 17:26:13

Parkerings behovet vid Bergåsa resecenter.

Karlskrona kommun och Trafikverket gör en stor satsning tillsammans vid Bergåsa i samband med att trafikverket bygger om järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda.

En av målsättningarna är att få bort bil och busstrafik vid järnvägsövergången mellan lasarettsområdet och Sunnavägen. För att lösa infrastrukturen för bil och busstrafiken förbi området kommer det att byggas en bro över järnvägen i höjd med Vämöskolan. Trafiken som kommer ifrån Trossö har två alternativ dels att fortsätta följa Sunnavägen norr ut eller att köra över kommande bro och köra in på Ekorrvägen förbi kyrkogården mot lasarettsområdet och vidare till Annebo.

Jag menar att det kommer att uppkomma parkeringsproblem runt det berörda området.

Bergåsastation är tänkt att bli ett stort resecenter, det är redan idag väldigt många pendlare som tar möjligheten att stiga på och av vid denna station. Det är många som har sin arbetsplats på lasarettet och BTH högskola.

Vilka parkerings alternativ finns för resande som har sin bil med sig och skall vidare med tåg.

Lasarettet har parkerings ytor: dessa parkeringar är till för de anställda vid lasarettet. De anställda får köra flera rundor för att finna en parkeringsplats för att kunna uppsöka sin arbetsplats.

Ekorrvägen: längs Ekorrvägen finns idag ett tiotal parkeringsmöjligheter. Ekorrvägen kommer att få mycket mer trafik som omöjliggör parkeringsutrymmen.

Pingstkyrkans secondhand: här har Pingstkyrkan ett parkeringsområde som är till för deras kunder. Redan idag är det stor irritation för att man använder denna yta när det är möten i Vämöcenter.

Bergåsa resecenter kommer i framtiden att i större utsträckning vara mer frekventerad. Runt centralstationen håller Karlskrona kommun på med projektering i det så kallade Pottholmen projektet. Det är inte tillräckligt projekterat för parkeringsplatser för att öka kollektivresandet som inte minst ur miljösynpunkt behövs.

Redan nu pågår nybyggnation av kontor, affärer och restauranger längs Skeppsbrokajen där det idag finns de långtidsparkeringar som man hänvisar till från kommunen. Dessa parkeringsplatser kommer att försvinna inom en snar framtid. Vilket medför att det är viktigt att bygga parkeringsplatser i anslutning till Bergåsa resecenter.

För att de oskyddade trafikanterna, cykel och gångtrafikanter, skall kunna ta sig förbi järnvägen kommer det att byggas en tunnel söder om den nuvarande järnvägsövergången.

Jag föreslår att Karlskrona kommun bygger en parkering söder om Pingstkyrkans fastighet. Idag är området beväxt med kornellbuskage samt ett antal större träd.

Jag menar att denna utbyggnad inte kommer att inkräkta på boendes möjlighet att använda området för fritidsaktiviteter.

Fastigheten är ca 50 meter lång och det idag buskbeväxta området är 10-15 meter brett. Det finns också möjlighet att vid anslutningsvägen till Pingstkyrkans parkering gör 10 – 12 parkeringsplatser.

Detta kommer att tillföra resecentret 30 – 35 stycken parkeringsplatser för att öka möjligheten och intresset att nyttja kollektiv trafiken.

Vi har tidigare tagit beslut i Miljö o Byggnadsnämnden och Kommun Fullmäktige om denna plan.

Jag vill trots detta komplettera med mina tankar och frågor som jag lyfte i nämnden angående behovet av parkeringsplatser för resande ifrån Bergåsa resecenter. När diskussioner och verkställighet av tidigare planer samt den nya satsningen på Pottholmen projektet ser jag att behovet av parkeringsplatser kommer att bli större än förvaltningen räknat med.

Jag föreslår att: planen antingen kompletteras eller att Miljö o Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden får uppdrag att se hur parkeringarna kan projekteras enligt mitt förslag.

Stefan LundinEtt bra resultat

Miljö o Byggnadsnämnden Posted on fre, juli 20, 2012 21:19:12

Jag känner mig nöjd med att se resultat av satsningen som görs i Sandhamn med att bygga övernattningsstugor och starta en restaurang i hamnen.

Vid de båda tillfällen när ansökan om bygglov hanterades så var inte hela nämnden och förvaltningen överrens om att bevilja dessa bygglov.

Vid båda tillfällen yrkade jag bifall till den sökandes förmån, det är en formulering som jag tycker man skall använda speciellt när det finns privata satsningar på landsbygden. Naturligtvis har vi lagar och förordningar att förhålla oss till, och dessa skall följas.

I Sandhamns hamn, finns det en detaljplan som säger att det skall vara hamnverksamhet i området.

Hur tolkar man det?

Vad är hamn- och fiskeverksamhet?

För att kunna fortsätta att utveckla gästhamnsverksamheten i Sandhamn behövs det entreprenörer som är villiga och kunniga att utveckla inte bara turismen utan även se till så det möjliggörs att verkstadsföretag byggs ut med nyanställning för ortsbor inom verksamheterna.

Gästhamnsbeläggningen har ökat med 50 % trots att allt man vill förbättra inte är färdigställt.

Båda byggloven är tidsbestämda till ett visst årtal, hur göra då?

Har jag möjlighet att stödja ett permanent bygglov så skall jag göra det.

Vi behöver en positiv utveckling på landsbygden!