Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Landsbygdsprogram

Folkpartiet Posted on ons, november 13, 2013 12:37:05

Folkpartiet Liberalerna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg län har fortsatt sin gemensamma resa, för att utveckla landsbygden. Gruppen träffades nu för femte gången den 9-10 november i Tingsryd och på Tingsryds Resort Camping, och gruppen har sedan tidigare lagt grunden till Folkpartiets fortsatta landsbygdsprogram som nu håller på att arbetas fram. I gruppen finns representanter från följande kommuner: Hultsfred, Tingsryd, Sölvesborg, Uppvidinge, Mörbylånga och Karlskrona.

Vår ”egen lantisgrupp” har hörsammat uppmaningen från Folkpartiet och under dagarna medverkat till att ge vår syn på liberal politik för landsbygden. Arbetet har pågått sedan början av året och skall leda fram till en för partiet gemensam landsbygdspolitik.
Flera ämnesområden är på vår agenda, som exempelvis offentlig service – politik och förvaltning, företagande och besöksnäring, jord-, skog- och miljö – mat och djurskydd, kommunikationer – vägar, digitala och kollektiva.

Grunden för en levande landsbygd är arbete och företagande. Vi vill stimulera arbetspendlingen och därmed också fortsätta arbetet med arbetslinjen. Som ett led i detta vill vi därför, att milersättningen för resor till och från arbetet bör höjas väsentligt och anpassas till de verkliga driftskostnaderna. Bilen är ett nödvändigt transportmedel på landsbygden och kommer också att vara så under oöverskådlig tid framöver.
För att människor skall överväga miljömedvetna bränslen, så är det enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, som insatser måste göras, då valmöjlighet till andra kommunikationsmedel, exempelvis kollektivtrafik på lands- och glesbygden är ringa eller helt obefintliga. Dessutom behövs ofta två bilar i varje hushåll.
Folkpartiet bör därför driva frågan om forskning och utveckling av nya och bättre drivmedel.

En annan viktig landsbygdsfråga som lyftes på träffen, var möjligheten för alla, att få tillgång till snabb bredbandsuppkoppling. Vår inställning är, att Folkpartiet skall driva frågan, att alla skall ha möjlighet till uppkoppling på 100Mbit/sek – att ha, som idag en målsättning om 90 % anser vi är att utestänga många människor och företag och speciellt på landsbygden.
Här vill vi se, att Folkpartiet tar ”taktpinnen” för att visa, att vi menar allvar med att driva en positiv landsbygdsutveckling. Bredband är en av landsbygdens viktigaste investeringar som behöver göras, för att stimulera företagare att utveckla och driva företag framåt samt skapa ett företagsvänligt etableringsklimat. Även för privatpersoner är bredbandet av yttersta vikt för att ge människor möjlighet att kunna bo där varje människa själv önskar. Snabb bredbandsuppkoppling är inte bara, att snabbt få tillgång till information, som att läsa tidningar eller betala räkningar, utan det innebär också en trygghet för våra äldre som vill bo kvar på landsbygden och att bl.a. trygghetslarmen fungerar, snabbt och säkert.

Frågor av liknande typ kommer nu att drivas internt inom Folkpartiet och med förhoppning att vårt gemensamt kommande landsbygdsprogram skall leda till en positiv och god utveckling av vår landsbygd!

För landsbygdsgruppen inom Folkpartiet Liberalerna i Blekinge, Kalmar, och Kronoberg län:

Stefan Lundin, Karlskrona
Börje Helgesson, landsbygdsgruppen (FP),
Mikael Petersson, Hultsfred,
May-Britt Landin, Mörbylånga
Bertil Carlström, Lenhovda
Sven-Olof Karlborg, Tingsryd
Robert Lindman, SölvesborgKontors lokaler

Folkpartiet Posted on fre, mars 15, 2013 11:08:13

Förväntar sig Karlskronas fastighetsägare att

Karlskrona skall vara kontorens huvudstad?

Vid en genomgång av lokaltillgångarna i kommunen kom jag fram till ett besynnerligt resultat!

Jag är ledamot i Kruthusen Industrifastigheter.

Kruthusen har ett fastighetsbestånd som består av industrilokaler runt Tennvägen och Gullbernavägen.

Kruthusen äger också de flesta fastigheter på Campus Gräsvik.

Blekingehuset Ronnebygatan är också Kruthusen ägare till.

Vid lokala vakanser i fastighetsbeståndet på Tennvägen och Gullbernavägen fylls dessa lokaler rätt omgående med nya hyresgäster.

Hyresbeläggningen i Blekingehuset är också tillfredsställande.

Om vi ser på Campus Gräsvik finns där ett antal kvm för kontorsändamål tillgängliga.

Hur vi löser uthyrningen av dessa bör vara en ständig frågeställning som berörda tjänstemän att jobba med.

Hur ser det ut i Karlskrona vad gäller lokaler för industriverksamhet och lokaler som marknadsförs som kontorslokaler?

Jag har inventerat den av kommunen upplagda länken till ”Lediga lokaler och mark via objektvision”. Hur många kvm lokalyta är tillgänglig för företag som är intresserade att etablera sig eller utöka sin verksamhet i Karlskrona?

Skall vi kalla resultatet skrämmande eller hur tänker fastighetsägarna?

På Objektvisionen finns idag 13 mars 2013 lokalytor i kvm för industri ändamål på 5670 kvm.

Och vad det gäller kontorslokaler så är ytorna totalt på 50094 kvm.

50094 kvm! Räknar fastighetsägarna att man skall kunna hyra ut dessa för kontorsändamål?

Om vi först se på lokalytorna vad gäller industrilokaler.

I Kruthusen ser vi att de lokaler som vi har blir uthyrda tämligen fort.

Kontentan och frågan av det är hur kan Karlskrona kommun locka till sig industriföretag om vi inte har lokaler att erbjuda?

Uträkningen visar en överetablering av kontorslokaler!

Hur kan man hantera detta?

Jag menar att en del av lokalbeståndet borde kunna byggas om till hyreslägenheter.

Det är fullt möjligt att det behövs detaljplaneändringar. Detta borde kunna lösas genom uppdrag till våra kommunala tjänstemän.

Efterfrågan av hyreslägenheter är mycket stor.

Gäller det en lägenhet i centrumläge så finns det hundra intressenter till denna lägenhet.

Jag föreslår att fastighetsägare och där ingår Kruthusen, ser över sina möjligheter att omvandlar sina kontorslokaler till hyreslägenheter.

Rödeby 2013-03-13

Stefan Lundin FP

Kommunfullmäktige

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Industrifastigheter.Belysning längs Mörtövägen Rödeby.

Folkpartiet Posted on sön, oktober 21, 2012 18:15:12

Motion angående belysning längs Mörtövägen Rödeby.

Mörtövägen ingår i det centrala vägnätet i Rödebysamhälle. Befintlig belysning finns ifrån E 28:an fram till korsningen med Stationsvägen, samt ca 150 meter mot Hökamåla och Mörtön. Därefter finns ingen belysning förutom den belysning som fastighetsägarna har runt sina fastigheter.

Sträckan mellan där belysningen upphör och upp till den by bebyggelse runt gamla Hökamåla skola har 35 -40 fastigheter. De berörs av att trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter samt skolbarnen inte är tillfredställande.

Ett antal nybyggnationer och renoveringar av fastigheter har på de senaste åren skett med nyinflyttning av barnfamiljer. Skolbussen trafikerar upp till Hökamåla med fyra till fem olika stopp för upphämtning och avlämning av skolbarn som bor i området.

Mörtövägen ingår i en populär promenadslinga för Rödeby hushållens motions aktiviter. Mörtsjöåsen som är ett utflyktsmål för många natur och friluftsintresserade personer har under hela året besökare. Speciellt under den mörka årstiden blir då inte trafiksäkerheten längs Mörtövägen acceptabel.

Jag vill:

att fullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och verkställa att trafiksäkerhet med belysning längs Mörtövägen etableras.

Rödeby 2012-10-16

Stefan Lundin

Fullmäktigeledamot

Folkpartiet KarlskronaStationsvägen Rödeby

Folkpartiet Posted on sön, oktober 21, 2012 18:10:42

Motion om att öka trafiksäkerheten på Stationsvägen Rödeby.

Karlskrona kommun Tekniska nämnden har ansvar för att upprätthålla standarden samt garantera att trafiksäkerheten längs Stationsvägen håller en hög standard.

Idag finns ett avsnitt mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen på Stationsvägen som har en mycket dålig standard vad det gäller trafiksäkerheten för cykel och gångtrafikanter.

GC-väg längs detta avsnitt har varit föremål för projekteringsuppdrag tidigare. Dock har detta stoppats av att tidigare fastighetsägare inte varit villiga att låta kommunen ta i anspråk en del av tomten. Nu har fastigheten fått ny ägare och då menar jag att förvaltningen skall ta ny kontakt och lösa ev. frågeställningar ang. tomtinlösen. Att denna GC-väg får en framskjuten prioritering är av största vikt, här cyklar och går barnen på sin väg till och från bl.a. skolan. Vägen trafikeras av länstrafiken med 8 bussturer per timme och detta göra att det är en mycket osäker trafikmiljö.

Kommunal tjänsteman har tagit fram projektunderlag för att bygga ut GC-väg mellan den aktuella sträckan som skulle minska olycksrisken för våra ungdomar som cyklar och promenerar för att ta sig till skolan i Rödeby centrum.

Jag yrkar
–att fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att anslår investeringsmedel så att förslag enligt ovan kan verkställas.

Rödeby 2012-10-14
Stefan Lundin
Fullmäktigeledamot
Folkpartiet Karlskrona2010-07-22 Folkpartiets visionsprogram

Folkpartiet Posted on tor, juli 22, 2010 20:23:43

Jag vet inte hur jag har kunnat bidra till detta visionsprogram? Verkstad – Verkstad är mitt sätta att jobba. Se till så saker blir gjorda, säker bra och har visioner. Jo jag har visioner, jag har många visioner! Jag vet också att det gäller att se till så att visionerna verkställs! Under tiden när jag var företagare (jag är en liten företagare nu så liten ännu att det kanske inte skall räknas) så tyckte jag att politiken och samhället var två-tre år efter entreprenörerna och deras idéer och ”visioner”.

Vi presenterade detta visionsprogram och vår reklamfilm. Filmen skall sändas på så många ställen som möjlig. Filmerna kanske man skall säga för det blev tre delar. En om Kommunlistan. En om Landstingslistan. En och Riksdagslistan.

Jag tycker att det blev ett bra resultat, du kan se dessa på www.youtube. http://www.youtube.com/user/fpkarlskrona2010-07-01 Inbjudan ifrån LFR kring de gröna näringarna.

Folkpartiet Posted on fre, juli 02, 2010 12:20:54

Börje Dovstad hade fått denna inbjudan men kunde inte medverka så han bad att jag skulle åka till Ramdala för att träffa LRF. När man prata skog och landsbygd i Folkpartiet så faller blicken snabbt på mig.

Vi gjorde ett besök i Jonas o Jesper Fredrikssons kycklingstallar. Ett av stallen rymde 45000 st kycklingar och produktionstiden mellan kläckning och slakt av kycklingarna är ca.35 dagar. Bröderna har nyligen installerat en pelletspanna för att slippa elda upp 100 kbm olja årligen och har samtidigt minskat uppvärmningskostnaderna.

Vi blev bjudna till Peter Hansson ordf, kommungruppen LRF för att samtala om ett antal frågor. Det bjöds på grillade kycklinglår ifrån det slakteriet som Fredrikssons skickar sina kycklingar till.

Samtalsfrågorna var:

Lokal energiproduktion.

Kommunikationer på landsbygden, fiber, väg, bussförbindelser.

Offentlig upphandling av närproducerade livsmedel, samma krav på importerade livsmedel som svenska.

Översiktsplanen 2030.

Gott näringslivsklimat och service på landsbygden.

Att notera är samtalet om gas och gasdrivna fordon.

Det finns inga gasdrivna bilar så då är det ingen som vill satsa på gasmackar.

Det finns inga gasmackar så det finns ingen som vill köpa bilar som drivs med detta drivmedel.

Ingen gas – inga bilar,

inga bilar – ingen gas,

ingen gas – inga bilar, o.s.v.—-

Kommunikationerna med busstrafik kräver att det är några som åker buss. Det är med detta som med gas diskussionerna

Med det intresse som jag för turism och infrastruktur så tog jag med mig frågan om avsaknaden av ordentlig cykelväg ifrån E22:an och till Sturkö. Här är nog frågan är det kommunen eller kan det rent av vara Vägverket som ansvarar för detta?

Upphandlings frågan presenterades av Per Mortensson upphandlingschef i kommunen. Hans analys av problemen för producenterna är logistiken som borde lösas med en central transport organisation. Det kan jag tycka skulle kunna lösa många problem för producenterna att kunna leverera sina produkter.Kommunfullmäktige

Folkpartiet Posted on tor, juni 24, 2010 08:59:53

2010-06-24

Gjorde ett par besök under fullmäktiges sammanträde igår. Bo Löfgren hade ett inlägg i debatten om budgetramarna och med detta inlägg så gjorde han det bästa uttalande ifrån talarstolen av alla ledamöter. Han beskrev vilken vision som han och Folkpartiet har för Karlskronas utveckling. Ja, jag är från Rödeby och anser att Landsbygdsfrågorna är viktiga för hela befolkningen i Blekinge. Ja för alla i hela Sverige.

Bland annat tog han upp min fråga om trafiksäkerheten i Rödeby för speciellt cyklister och gångtrafikanter.Folkpartiets extra länsförbundsmöte

Folkpartiet Posted on tis, juni 22, 2010 20:43:37

2010-06-16

Alla ombuden var för ett byte på v.ordförande posten och röstade in en ny v.ordförande för länsförbundet. Ronny Karlsson kommer göra ett utmärk jobb med att föra Folkpartiet framåt i Liberal riktning. Riksdagslistan förändarades med att en av personerna stöks från lista. ca 98% av ombuden röstade för detta.Nästa »